TỪ THỨC 

 Tách mình ra khỏi lũ tham quan.

Từ Thức gương xưa hậu thế bàn.

Chính trực thương yêu người khốn khổ.

Công minh quí trọng kẻ lầm than.

Mũ chuồn chẳng thiết vì bầm ruột.

Áo phượng cần chi bởi tím gan.

Giả sử nếu chàng đừng bỏ chạy.

Chắc dân ta sẽ bớt lầm than.

                                  Lê Ngọc Hân