CÒN LỪNG HƯƠNG TRĂNG                                                                                                                                               

Ai cõng mùa xuân qua đây

Cho tôi chạm chút hương nầy vào tim

Để nghe tình tự trăm miền

Màu hoa cỏ

Vẫn bình yên muôn nhà.

 

Nghe chim hót vọng rừng xa

Thức bình minh

Lãng đãng tòa khói sương

Thì sương,

Thì khói … vô thường !

Ta-người

Trót cuộc viễn phương vào đời.

 

Thì mây trôi

Thì nước trôi

Đời như mây nước,

Ta-người gặp nhau.

Qua mùa viễn mộng xưa sau

Cho dài cuộc lữ sắc màu thời gian.

 

Hắt hiu con gió trên ngàn

Đời hiu hắt mộng

Cung đàn bể dâu

Thế rồi !

Dù nữa… mai sau

Thế rồi,

Ta lại còn nhau tấc lòng !

 

Ngàn phương

Mây tụ phương hồng

Bến xuân

Thuyền lại xuôi dòng bến xuân

Khuya nay trăng sáng bên rừng

Cuộc đi

Cuộc hẹn

Còn lừng hương trăng.

 

                                     Tallahasse, Florida, 20.6.2016.

                                            MẶC PHƯƠNG TỬ.